ÈåÑæÒ æËæÞی æ åæÔä ÊæÒیÚ

 

ÇÈی æ ÔÇÏãåÑ ÚÞیáی

 æØä ÏæÈÇÑå ãی ÓÇÒãÊ
Mr. Tom Jackson, in Chiefs and ChampionsÂÞÇی ÊÇã ̘Óæä ÏÑ Ýیáã ÑæÆÓÇ æ ÞåÑãÇäÇä
Halloween Painting at Rec Center

North Vancouver

äÞÇÔی Ñæی ÔیÔå¡ åÇáæÆیä ÇÑÊی ÏÑ Ñ˜ ÓäÊÑ äæÑÊ æä˜ææÑ

Movie Premier of  Juliette Marquis, Los Angles CA

˜ÇáíÝÑäíÇ æ ÔÈ ÂÛÇÒíä Ýíáã ÎÇäã ÌæáíÊ ãÇјÓ

Special Thanks to Mr. Nye Owner of Ben Nye Company for Sponsoring the event with MakeupÂÞÇí ÏäÇ äÇí ÑííÓ ˜ãÇäí ÂÑÇíÔ æ Ñíã Èä äÇí

Fashion Show by Pamela Masik Vancouver Artist and body Painting

ÝÔíä Ôæ æ äÞÇÔí Ñæí ÊÇÈáæ ÊæÓØ ãáÇ ãÓí˜ æ äÞÇÔí Ñæí ÈÏä ÊæÓØ ÂÑãÇäÏ

Scary Movie 3

 
Star Trek Convention, Las Vegas 

International Face Painting, Orlando, Florida

 

 By Fariba Mirzaei  Wardrobe designer and Excellent Textile Artist in Vancouver, Canada

ÝÔíä Ôæ ÊæÓØ ÎÇäã ÝÑíÈÇ ãíÑÒÇÆí ØÑÇÍ áÈÇÓ æåäÑãäÏ ÇíÑÇäí Óǘä æä˜ææÑ

Shilpa Shetty & Sanjay Kapoor in Movie Zammir

ÔíáÇ ÔØí åäсíÔå åäÏí ÏÑ Ýíáã ÖãíÑ ÏÑ  æäßææÑ
Kevin Sorbo in Andromeda TV Seriesßæíä ÓæÑÈæ æ ãÇÑÊíä ÂÑãÇäÏ ÏÑ Èíä Ýíáã ÈÑÏÇÑí ÓÑíÇá ÇäÏÑÇãÏÇ
Shohreh Aghdashloo and Hooshang Tozie in Booyeh khosheh Eshgh Play

åæÔä ÊæÒíÚ æ ÔåÑå ÂÛÏÇÔáæ ÏÑ

 ÊÆÇÊÑ Èæí ÎæÔ ÚÔÞ æä˜ææÑ ˜ÇäÇÏÇ

Suzanne RoshanÓæÒÇä ÑæÔä

Akbar Abdi and His Theater Group in Vancouver

ÇßÈÑ ÚÈÏí  æ Ñæå ÊÆÇÊÑ ÏÑ æäßææÑ

Hit Counter
Home

Body Painting 

Special Effect

Beauty

Bridal

Media

AboutContact